Fagro is onderdeel van

Fagro

Sustainability.

Steeds meer organisaties erkennen de focus op duurzaamheid en impactvol ondernemen. Dit biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Interne en externe stakeholders verwachten dat duurzaamheid geïntegreerd wordt in de strategie, businessmodellen, processen en rapportages. Hierbij dient rekening te worden gehouden met wet- en regelgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die door de Europese Unie is vastgesteld. Fagro adviseert en ondersteunt organisaties bij het verbeteren van de prestaties. Onze slogan is Improving your Performance. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van duurzaamheid en impactvol ondernemen.

Onze missie & visie

Wij maken impact bij en voor de klant door Integrated Thinking toe te passen. Hierin is transparantie van groot belang. Wij begeleiden bedrijven in de gehele transitie van een lineair naar een circulair bedrijfsmodel.

Onze professionals krijgen hierdoor de keuze om niet enkel als financial werkzaam te zijn, maar zich te ontwikkelen in een breder perspectief. Door deze aanpak zijn wij een bron van inspiratie voor zowel onze interne als externe stakeholders. 

Wat houdt CSRD in?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn die door de Europese Commissie is aangenomen. Hierdoor worden organisaties verplicht te rapporteren over de impact van hun bedrijfsactiviteiten, op de gebieden sociaal, milieu en governance. Deze gegevens dienen te worden gecontroleerd door accountants. 

De zes kapitalen

In een circulaire economie drukt waarde zich niet alleen uit in geld, maar ook in menselijkesociaal-relationele, intellectuele, materiële en natuurlijke waarde.Deze zes kapitalen vormen de basis van de CSRD.

Ze zijn allemaal even belangrijk in de zin dat het economische systeem dient te leiden tot creatie van zowel ecologische, sociale als fysieke waarde. Idealiter ontstaat er een evenwicht tussen deze waarden, om toekomstbestendig te zijn als organisatie. Het zes kapitalenmodel is naast de basis van de CSRD ook het model dat Fagro als uitgangspunt neemt. 

Onze dienstverlening

Fagro heeft de expertise in huis om succesvol te ondersteunen in het gehele CSRD-traject of op onderdelen daarvan zoals het opstellen van KPI’s en dashboards. Onze tot Impact Professionals opgeleide finance professionals ondersteunen u graag. Naast het feit dat ze volledige kennis hebben over de inhoud van de CRSD, zijn ze erin getraind een succesvolle vertaalslag te maken naar volledige compliancy. Na een CSRD compliancy traject zijn organisaties in staat om zelfstandig te rapporteren.

Wij bieden de volgende diensten:

Gehele CSRD-traject

Bij het realiseren van volledige CSRD-compliancy gaan we samen met de opdrachtgever een intensief traject aan. Dit traject of project bestaat uit 7 hoofdstappen die elk weer zijn onderverdeeld in diverse deelstappen. Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:

STAP 1: Uitvoeren CSRD-Readiness Scan deel 1 & 2

STAP 2: Analyseren stakeholders

STAP 3: Uitvoeren dubbele materialiteitsanalyse en prioriteiten stellen

STAP 4: Vastleggen strategie, beleid, doelstellingen, processen & actieplannen

STAP 5: Data verzamelen voor het inrichten van KPI’s en informatiesystemen
STAP 6: Actieplannen uitvoeren en monitoren

STAP 7: Rapportages opstellen en duurzaamheidsverslag opstellen op basis van de CSRD-richtlijnen (tevens afstemming met de accountant!)

Het eindresultaat van het doorlopen van het gehele CSRD- traject samen met Fagro is een CSRD-compliant duurzaamheidsverslag. Belangrijk onderdeel daarvan is de nauwe afstemming met de klant én de accountant (in het kader van diens assurance-opdracht).

Eerste verkenning: CSRD-Readiness Scan, deel 1

Om inzicht te krijgen in wat er nodig is om aan de CSRD te voldoen én welke (eerste) stappen gezet kunnen worden, heeft Fagro de Readiness
Scan (deel 1) ontwikkeld. De naam zegt het al, deze scan toetst in hoeverre de organisatie klaar is voor de CSRD. Tijdens een sessie van ongeveer anderhalf uur wordt inzicht gegeven in en kennis gedeeld over de CSRD. Daarnaast brengen we de voor de organisatie specifieke kansen en bedreigingen rond duurzaamheid in kaart en inventariseren we ambities. Het resultaat is een duidelijk eerste inzicht in waar de organisatie staat op dit thema en een globaal eerste startadvies.

 Verdieping: CSRD-Readiness Scan, deel 2

Na deel 1 kan optioneel verder worden gegaan met deel 2 van de readiness scan. Dit deel resulteert in een rapport dat op zeer concrete,
overzichtelijke én gestructureerde wijze weergeeft wat er specifiek binnen de organisatie dient te gebeuren om te voldoen aan de CSRD. Om tot het advies te komen voeren we een nulmeting uit op rapportages, governance en de organisatie en maken we een eerste gap-analyse. Het rapport is tevens zeer geschikt als praatstuk om intern het gesprek over sustainability en de CSRD aan te gaan. Dit om draagvlak te creëren van waaruit stappen ondernomen kunnen worden naar een meer duurzame bedrijfsvoering & toekomst.

 Risicomanagement

De wet- en regelgeving rond CSRD, druk van NGO’s, actieve aandeelhouders en andere stakeholders en behoefte aan uitgebreidere rapportages
stellen hogere eisen aan de inrichting van uw risico- en control systemen en processen, maar ook aan gedrag en houding van management en medewerkers. Onze finance professionals ondersteunen uw organisatie bij de opzet en implementatie van het internal ESG-control framework en bereiden u voor op de uitvoering van ESG-audits door de accountants. Daarnaast weten we ook wat er geregeld moet worden op juridisch vlak.

CSRD-verslaggeving

Het voldoen aan wet- en regelgeving van de CSRD stelt eisen aan het inrichten van administraties (zoals, CO2-administratie), het ontsluiten
van data en aan de corporate governance. Op dit onderdeel begeleiden we organisaties bij de uitvoering van de aangepaste accounting & reporting processen én bij de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving. Zo kunnen de accounting & reporting processen tijdig, efficiënt en compliant (blijven) worden uitgevoerd, ook bij niet- financiële informatie. Onze professionals zijn bij uitstek bedreven in reporting en weten wat er geregeld moeten worden.

 

CSRD- Dashboarding

Een belangrijk onderdeel binnen de CSRD-verslaggeving is het ontwerpen, bouwen en onderhouden van dashboards. Onze consultants hebben
jarenlange ervaring met dashboarding en kunnen ook gebruik maken van de kennis en expertise van onze business unit Data & Digital Solutions. Fagro biedt ondersteuning bij het totale traject van CSRD-verslaggeving en bij het onderdeel CSRD-dashboarding.

 

Meet weten over CSRD en de mogelijkheden binnen uw organisatie? Vraag het aan Marcel of vul het contactformulier in!

Marcel van Ooijen

Principal Consultant

Kom in contact met Fagro

Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.